emacs php mode setting Emacs

Emacs php mode 설정하기
php를 이맥스에서 사용하려면 따로 설정을 해줘야 합니다.
두가지 모드가 필요한데 php모드와 mmm모드를 다운받으시면 php모드에서 html도 예쁘게 코딩하실수 있습니다!ㅎㅎ

php-mode와 mmm-mode 다운받기

http://php-mode.sourceforge.net/
http://mmm-mode.sourceforge.net/

.emacs 설정파일에 아래 내용 집어넣기
(
setq load-path (cons (expand-file-name "~/.emacs.d/") load-path))
(
setq load-path (cons (expand-file-name "~/.emacs.d/php-mode/") load-path))
(
setq load-path (cons (expand-file-name "~/.emacs.d/mmm-mode") load-path))

(require 'php-mode)
(require 'mmm-mode)

(setq mmm-global-mode 'maybe)
(mmm-add-mode-ext-class nil "\\.php3?\\'" 'html-php)
(mmm-add-classes
 '((html-php
    :submode php-mode
    :front "<\\?\\(php\\)?"
    :back "\\?>")))
(autoload 'php-mode "php-mode" "PHP editing mode" t)
(add-to-list 'auto-mode-alist '("\\.php3?\\'" . html-mode))

1